Baltimore & Ohio FREIGHT CAR BROWN 1947-1949 2 oz. bottle (Airbrush-ready)