Baltimore & Ohio GRAY 1 oz. bottle (Airbrush-ready)