Baltimore & Ohio GRAY 2 oz. bottle (Airbrush-ready)