Glossy INFERNO ORANGE 2 oz. bottle (Airbrush-ready)