IJN ARSENAL GRAY SASEBO A 1 oz. bottle (Airbrush-ready) tcp-1106-1