IJN ARSENAL GRAY SASEBO A 2 oz. bottle (Airbrush-ready)