Imperial Japanese Army Airforce Ki Midori Iro (YELLOW-GREEN) 2 oz.