Metallic CAMEO WHITE 1 oz. bottle (Airbrush-ready)