Metallic CAMEO WHITE 2 oz. bottle (Airbrush-ready)