Metallic IRON 1 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-397-1