Metallic IRON 2 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-397-2