Metallic NEON ORANGE 1 oz. bottle (Airbrush-ready)