Metallic TIN 1 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-774-1