Missouri-Kansas-Texas YELLOW 1 oz. bottle (Airbrush-ready)