Missouri-Kansas-Texas YELLOW 2 oz. bottle (Airbrush-ready) TCP-319-2