Royal Navy B15 DARK GREY-BLUE 1942-on 1 oz. bottle