Royal Navy G10 DARK GREY 1942-on 2 oz. bottle (Airbrush-ready)