Royal Navy G20 MEDIUM GREEN GREY 1942-on 2 oz. bottle (Airbrush-ready)