Royal Navy G5 EXTRA DARK GREY 1942-on 1 oz. bottle