Royal Navy G5 EXTRA DARK GREY 1942-on 2 oz. bottle