U.S. Navy BATTLESHIP GRAY 1 oz. bottle (Airbrush-ready)