U.S. Navy BATTLESHIP GRAY 2 oz. bottle (Airbrush-ready)