U.S. Navy DULL BLACK No. 82 2 oz. bottle (Airbrush-ready)