U.S. Navy GRAY 5-N # 7 1 oz. bottle (Airbrush-ready)