U.S. Navy GRAY 5-N #7 2 oz. bottle (Airbrush-ready)