U.S. Navy GREEN No. 2 (1944-1945) 1 oz. bottle (Airbrush-ready)