U.S. Navy GREEN No. 3 (1944-1945) 2 oz. bottle (Airbrush-ready)