U.S. Navy NEUTRAL GRAY 5-H No. 27 (1944-1945) 2 oz. bottle (Airbrush-ready)