U.S. Navy THAYER BLUE 5-B (1941 on) 1 oz. bottle (Airbrush-ready)