U.S. Navy THAYER BLUE 5-B (1941 on) 2 oz. bottle (Airbrush-ready) tcp-1016-2