U.S. Navy WHITE 5-U 1 oz. bottle (Airbrush-ready) tcp-1004-1